Биоактиватори за водните ресурси

Аквакутурата е един от най-бързо развиващите се отрасли от селското стопанство в света. Неин обект са широк спектър от растения и животни, които се различват не само по своята биология, но и по местообитанието си и средата, в която се отглеждат – океани, морета, реки, езера, блата, изкуствени водоеми и различен тип съоръжения. Независимо от това разнообразие, при всички съществува един обединяващ елемент и това е водата, като жизнено важна среда за живота им.

Използването на водните ресурси трябва да става по разумен начин, а именно чрез обработване, пречистване и рециклиране на водата. След многогодишни изследвания EUROVIX разработи линия специфични продукти за пречистване на водоеми, замърсени с органични замърсители /от промишлеността, канализационната мрежа, рибарници и т.н./. Технологията включва продукти, които не съдържат ГМО, не са токсични, възстановяващи и усилващи естествения цикъл на самопречистване. Тяхното използване води до намаляване на утайките, концентрацията на азот и фосфор, консумацията на кислород и намаляване на процесите на еутрификация и количеството на водораслите.

Адрес

ЕВРОВИКС БЪЛГАРИЯ ООД

Гр. София 1164,

ул. Ведрина № 8

Телефони

тел: +359 2 860 20 26

факс: +359 2 860 20 17

Управител

+359 898 676 611

+359 893 440 572

Офис

+359 895 534 162

Имейл